CZOK/28/18 – „Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski”

„Dostawa materiałów elektrycznych” w ramach zadania „Modernizacja przepompowni Pp-7 – pompownia „Pstrowski”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 12.07.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian