CZOK/09/17 – „Rozbudowa rozdzielni 6 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Saturn” w Czeladzi, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

„Rozbudowa rozdzielni 6 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Saturnw Czeladzi, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 13.06.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian