CZOK/11/17 „Dostawa wentylatorów, tłumików i lutni”

„Dostawa wentylatorów, tłumików i lutni” w tym:
Część I Dostawa wentylatora wraz z tłumikami – na Pompownię Katowice.
Część II Dostawa wentylatora wraz z tłumikami – na Pompownię Kleofas.
Część III Dostawa lutni elastycznych – na Pompownię Pstrowski.
Część IV Dostawa wentylatora lutniowego WLE600 wraz z tłumikiem – na  Pompownię Dębieńsko.
Część V Dostawa lutni metalowych – na Pompownię Saturn.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 18.05.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część I – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
   Część II – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
   Część III – 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100),
   Część IV – 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100),
   Część V – 200,00 (słownie: dwieście złotych 00/100).

   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   Ogłoszenie nr 504984-N-2017 z dn. 2017-05-10

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian