CZOK/14/17/18 – „Roboty budowlane w Oddziale CZOK Część I: Obniżenie budynku nadszybia szybu „Kolejowy I”, Część II: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów”, Część III: Remont ścian zewnętrznych budynku nadszybia szybu „Ewa” – Etap II.”

„Roboty budowlane w Oddziale CZOK
Część I: Obniżenie budynku nadszybia szybu „Kolejowy I”,
Część II: Naprawa dachu w budynku maszyny wyciągowej szybu „Bańgów”,
Część III: Remont ścian zewnętrznych budynku nadszybia szybu „Ewa” – Etap II.”

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 26.05.2017
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   w zakresie Części I: 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
   w zakresie Części II: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)
   w zakresie Części III: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian