KWK M/06/17 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ulicy Brzeg w Przyszowicach – remont przez przedsiębiorcę.”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000,00zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 26.05.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian