KWK W/01/17 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Wieczorek I” w 2017 r.”

„Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału w Katowicach KWK „Wieczorek I” w  2017 r.”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 10.07.2017
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian