KWK/02/18 – „Projekt techniczny rozbiórki wiaduktu kolejowego na szlaku kolejowym zlikwidowanego toru nr 104 wraz z wykonaniem rozbiórki: Zadanie nr 1: Projekt techniczny rozbiórki wiaduktu kolejowego na szlaku kolejowym zlikwidowanego toru nr 104. Zadanie nr 2: Rozbiórka wiaduktu kolejowego na szlaku kolejowym zlikwidowanego toru nr 104 w Zabrzu Biskupicach”.

„Projekt techniczny rozbiórki wiaduktu kolejowego na szlaku kolejowym zlikwidowanego toru nr 104 wraz z wykonaniem rozbiórki:

Zadanie nr 1:      Projekt techniczny rozbiórki wiaduktu kolejowego na szlaku kolejowym zlikwidowanego toru nr 104.

Zadanie nr 2:      Rozbiórka wiaduktu kolejowego na szlaku kolejowym zlikwidowanego toru nr 104 w Zabrzu Biskupicach”.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 30.05.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian