R-C-0004/19 – „Wykonanie projektu przebudowy przekopu …dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu

„Wykonanie projektu przebudowy przekopu wyładowczego poz. 774m, przebudowy podszybia płn. szybu Staszic na poz. 774m, przebudowy przecinki wentylacyjnej do szybu Staszic poz. 774m oraz podszybia wschodniego szybu Rejtan poz. 774m wraz z kosztorysem i przedmiarem robót” dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu.

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

https://efo.coig.biz/inquiries/show/122a2e4d-b34a-445c-9344-ccd657878cfbZałącznik

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 15.03.2019
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium: 3 300,00 zł ( słownie trzy tysiące trzysta złotych 00/100)

   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian