R-PI-0002/19 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I”

„Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Piekary I” w tym:
Zadanie I – Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy
Zadanie II – Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu”

Wysokość wadium: 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.02.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian