RO-JM-0033/19 – Badania i pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2019 r.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego.

 

Odnośnik do adresu strony internetowej (EFO) (kliknąć)

 

Osoba do kontaktu:

Nadsztygar BHP Bogusław Kołodziej – tel.: (32) 4794753

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Zapytania ofertowe
    • Termin składania ofert 09.07.2019
    • Godzina składania ofert 10:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian