SRK/NZ/CZOK-2265-30A/18-Dostawa żarówek i świetlówek dla Oddziału CZOK

Wadium – 1 000,00 PLN

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

 

załącznik nr 1 do WO Formularz Ofertowy

 

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 12.07.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian