SRK/NZ/KWK W II-2265-04/18„Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Wieczorek II” w 2018r”

„Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole  i powierzchni zakładu w KWK „Wieczorek II” w 2018r”

Wysokość wadium: 2.500,00 zł ( słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 12.07.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian