SRK/NZ/KWK C-2265-17/18 Wyk.projektu bud.zabudowy kabli w szybie Staszic

Wykonanie projektu budowlanego zabudowy kabli elektroenergetycznych od rozdzielni głównej 6kV do szybu i w szybie „Staszic”, rozbudowy kanałów kablowych od rozdzielni głównej 6kV do szybu „Staszic” oraz modernizacji pól kablowych w rozdzielni głównej 6 kV” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“

 Wadium 2 700,00 PLN

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

załącznik nr 1 do WO Formularz Ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 24.05.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian