SRK/TZ/BZ-2265-26/17Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla SRK S.A. Oddziałów: KWK Makoszowy, KWK Centrum, KWK Kazimierz – Juliusz, KWK Brzeszcze –Wschód, KWK Boże – Dary, KWK Anna, KWK Rozbark V, KWK Mysłowice, KWK Jas-Mos, KWK Pokój I, KWK Krupiński, KWK Wieczorek I.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim
w związku z prowadzoną działalnością, posiadanym mieniem (OC delikt, kontrakt
i pozostająca w zbiegu) z włączeniem odpowiedzialności za produkt.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody rzeczowe  i osobowe, wyrządzone z winy nieumyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa osobom trzecim  w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 12.07.2017
    • Godzina składania ofert 8:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian