Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1041 2018-10-26 12:34:27 Wykonanie elektrycznej dokumentacji powykonawczej oraz pomiarów ochrony przeciwporażeniowej na przepompowniach bezobsługowych WN-35 Górna i WN-35 Dolna dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy". Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1042 2018-10-26 12:16:14 SRK/NZ/KWK J-M-2265-27/18 „Zakup sprzętu komputerowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” - Część I – zakup sprzętu komputerowego - Część II- zakup sprzętu komputerowego – rzutnika multimedialnego.” „Zakup sprzętu komputerowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju” - Część I – zakup sprzętu komputerowego - Część II- zakup sprzętu komputerowego – rzutnika multimedialnego.” Wysokość… Szczegóły
1043 2018-10-26 10:09:06 KWK J-M/17A/18/19: Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” w Jastrzębiu Zdroju. znak sprawy: KWK J - M/17A/18/19 Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i… Szczegóły
1044 2018-10-26 09:24:55 SRK/NZ/KWK S–2265–24A/18 Dostawa materiałów do wzmacniania wyrobisk dla SRK Oddział KWK Śląsk: Część III - Dostawa rozpór kompletnych do obudowy chodnikowej Część IV - Dostawa siatek zaczepowych obudowy chodnikowej UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1045 2018-10-26 07:33:56 SRK/NZ/KWK K–2265–39/18/19 - „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych na obszarze SRK S.A. Bytom oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w roku 2019” „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac na terenach zielonych na obszarze SRK S.A. Bytom oddział – KWK  „Krupiński” w Suszcu w roku 2019” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności… Szczegóły
1046 2018-10-25 16:31:47 KWK M/WR/02/18 Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy na 2018 rok, ... Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemów łączności ogólnozakładowej oraz systemów dyspozytorskich Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy na 2018 rok, w tym: Zadanie 1 - Zintegrowany System Bezpieczeństwa SMP-NT/S,… Szczegóły
1047 2018-10-25 12:47:33 PRZZ/0541-1 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych "Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynku biurowego w Woli przy ul. Przemysłowej 6"   link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Szczegóły
1048 2018-10-25 11:45:45 SRK/NZ/KWK K - 2265-32/18/19 - Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK oddział KWK „Krupiński” w roku 2019 Część I - IV Świadczenie usług w zakresie wykonywania awaryjnych remontów elektrycznych pomp zatapialnych   dla  SRK oddział   KWK „Krupiński” w roku 2019 Część I:     Remont pomp typoszeregu   „P”  produkcji  „POWEN”, Część II:    Remont pomp… Szczegóły
1049 2018-10-25 11:13:57 KWK K/20/18/19 - „Badania okresowe elementów urządzeń wyciągowych w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III oraz urządzeń transportu bliskiego (dźwignicowe) dla SRK Oddział KWK Krupiński” „Badania okresowe elementów urządzeń wyciągowych w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III oraz urządzeń transportu bliskiego (dźwignicowe) dla SRK Oddział KWK Krupiński” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w… Szczegóły
1050 2018-10-25 07:34:03 SRK/NZ/KWK C-2265-38/18-„Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ „Dostawa oleju napędowego PN-EN 590:2013-12E cysterna” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Wadium 3 500,00 PLN   UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji… Szczegóły