Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Tresc
1171 2018-09-28 11:01:06 Dostawa drewna oraz wyrobów drewnianych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1172 2018-09-28 10:32:06 Dostawa pyłu kamiennego - przeciwwybuchowego (20 ton) dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II. Link do elektronicznego formularza ofertowego Szczegóły
1173 2018-09-28 09:58:50 SRK/NZ/KWK J-M–2265–23/18 Dostawa szaf metalowych biurowych na akta dla SRK.S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1174 2018-09-28 09:34:25 SRK/NZ/KWK S–2265–22/18 Opracowanie dokumentacji określającej kategorię przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w granicach OG ”Ruda Śląska –Radoszowy”, „Ligota” i „Ruda Śląska-Panewniki II” dla SRK S.A. Oddział KWK Śląsk UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… Szczegóły
1175 2018-09-28 08:25:31 CZOK/38/18/19 Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektrotechnicznych... „Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu… Szczegóły
1176 2018-09-27 14:52:10 KWK P/10/18/19 - „Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych dla potrzeb SRK S.A. Oddział w rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” z siedzibą w rudzie Śląskiej w latach 2019-20120: Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych, Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli. Część III: Specjalistyczne badania elementów wyciągów szybowych.” Termin realizacji: Części I, II, III: od 01.01.2019r. od 31.12.2020r. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) Część II: 1 500,00 zł… Szczegóły
1177 2018-09-27 13:28:59 SRK/NZ/KWK K-2265-35/18 Czyszczenie rurociągu spływowego szybu II wdechowego – 200m rurociągu o Dn 150 (od poziomu zrębu do poziomu 220 m) dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. SRK/NZ/KWK K-2265-35/18 Czyszczenie rurociągu spływowego szybu II wdechowego – 200m rurociągu o Dn 150(od poziomu zrębu do poziomu 220 m) dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. Wadium… Szczegóły
1178 2018-09-27 12:26:08 SRK/NZ/KWK BD-2265- 33/18Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach. Dostawa mierników do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”  w Katowicach.  Wysokość wadium: 900,00 zł ( słownie: dziewięćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa się… Szczegóły
1179 2018-09-27 12:20:48 KWK B/12/18/19 Remont wirnika..... „Remont wirnika wentylatora promieniowego typu Westfalia-Dinnendhal nr 4 zabudowanego na stacji wentylatorów głównych przy szybie Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. Ogłoszenie UZP nr 622836-N-2018… Szczegóły
1180 2018-09-27 11:39:29 KWK C/17A/18/19 „Budowa rurociągu głównego odwadniania ....... „Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. oddział KWK Centrum” Ogłoszenie UZP nr 622775-N-2018 z dnia 2018-09-27 r. Wadium:        Oferta powinna być… Szczegóły