ZP-KCL-0001/19 – „Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza” w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”.

Znak sprawy: ZP-KCL-0001/19

„Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w  związku z zatopieniem zrobów byłej KWK „Siersza” w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności”.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000,00zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2019r. o godz. 09:30

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 07.02.2019
    • Godzina składania ofert 09:30

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian