R-B-0008/19„Likwidacja rurociągów na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”

„Likwidacja rurociągów na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”

Wysokość wadium: 3 000,00 ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.08.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian