R-CZOK-0010/19 Część I: Dostawa zasuw DN500 PN10 rozdzielających chodniki wodne na poz. 690 m – Pompownia Dębieńsko. Część II : Dostawa reduktorów ciśnienia oraz filtru do wymiany w instalacji przeciwpożarowej – Pompownia Powstańców Śląskich dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego.

Załącznik nr 1 do WO – formularz ofertowy

Wadium:

Część I: 2 800,00 zł

Część II: 1 100,00 zł

 

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 08.04.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian