CZOK/40/17 – „Dostawa kabli i przewodów” – V części

„Dostawa kabli i przewodów”
Część I:
Dostawa kabli zasilających podszybie „Staszic” poziom 575m oraz pochylnię odstawczą do poziomu 825m.
Część II:
Dostawa kabla 6 kV.
Część III:
Dostawa kabli i przewodów energetycznych elektrycznych i sygnalizacyjnych.
Część IV:
Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych.
Część V:
Dostawa kabli i przewodów w ramach zadania „Dostawa zestawów pompowych wraz z armaturą i wyposażeniem elektrycznym do pompowni pp10bis”.
dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadnia Kopalń.

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 13.09.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w zakresie:
   Części I w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
   Części II w wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100),
   Części III w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
   Części IV w wysokości: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100),
   Części V w wysokości: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100),

   2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   3. Adres strony internetowej umożliwiającej wypełnienie pliku JEDZ: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian