R-CZOK-0017/19„Dostawa blach, kształtowników, krat Wema” Część I: Blachy, Część II: Kształtowniki i wałki, Część III: Kraty Wema.

 1. „Dostawa blach, kształtowników, krat Wema”

Część   I:    Blachy,

Część  II:   Kształtowniki i wałki,

Część III:   Kraty Wema.

Wysokość wadium: Część I: 1 300,00 zł ( słownie: jeden tysiąc trzysta  złotych 00/100), Część II: 600,00 zł ( słownie: sześćset złotych 00/100)

UWAGA

Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego

Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik nr 1 do WO -Formularz ofertowy

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 07.05.2019
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian