R-P -0007/19-1 – Dostawa materiałów do utrzymania wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej…

Dostawa materiałów do utrzymania wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział KWK   „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w tym:  Część I  – drewno kopalniane (stojaki, połowice)  Część III  – pył kamienny

UWAGA
Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej nie wymagają podpisu kwalifikowanego
Odnośnik do adresu strony internetowej poniżej (kliknąć)

Załącznik

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 09.09.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi WADIUM
   Wysokość wadium:
   Część I : 600,00 zł ( słownie sześćset złotych 00/100)
   Część III : 190,00 zł ( słownie sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

   OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
   Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian