KWK W /02A/17 Wykonanie 14 tam izolacyjnych…..

„Wykonanie 14 tam izolacyjnych w tym 7 tam murowych, 6 tam o konstrukcji korka podsadzkowego i 1 tamy ze środków mineralnych szybkowiążących w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek I”

wadium: 11 400,00 zł (słownie:jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100)

Nr ogłoszenia UZP 566692-N-2017 z dnia09.08.2017r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 24.08.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian